Poslovni informacioni sistem

POS je integralni informacioni sistem koji omogućuje kompletnu evidenciju i obradu poslovnih podataka preduzeća, preduzetnika i agencija. Moguće je voditi do 1000 preduzeća u jedinstvenoj, centralizovanoj bazi podataka. Svako preduzeće može imati do 100 nižih hijerarhijskih poslovnih celina kao što su delovi preduzeća, radne jedinice, organizacione jedinice, odeljenja, magacini, kase.

POS se sastoji iz više programa koji su međusobno povezani i razmenjuju podatke. Sva knjiženja između pojedinih programa vrše se automatski.

Veliki broj izveštaja moguće je dobiti na nivou nižih poslovnih celina preduzeća. Svaki izveštaj moguće je izvesti u neki od popularnih formata kao što su DOC, XLS, PDF, HTML, XML, SDF, CSV, DBF.

U svakom programu iz POS-a na kraju svake poslovne godine vrši se automatski prenos podataka iz prethodne godine u zbirnu arhivu, zatvaranje prethodne godine i formiranje početnog stanja za novu poslovnu godinu. Sve podatke iz prethodnih godina u svakom trenutku je moguće dobiti kroz izveštaje iz arhive.

Analitičko knjigovodstvo


Program AK omogućuje unos i knjiženje svih finansijskih knjigovodstvenih promena, kako analitičkih tako i sintetičkih. Sva knjiženja se automatski vrše i u glavnu knjigu tj. program GK. U program AK automatski dolaze proknjiženi podaci iz programa MK, OS, RK, ili kreirani nalozi za knjiženje iz programa LD, FK, BL, KU.

Osnovne karakteristike:

 • Vrste analitika
 • Analitička konta
 • Vrste naloga za knjiženje
 • Dinarska i devizna knjiženja
 • IOS-i
 • Kreiranje naloga za promenu konta
 • Kreiranje naloga konta prihoda i rashoda
 • Kreiranje naloga za zatvaranje konta


Ažuriranje naloga analitičkog knjigovodstva Pregled naloga analitičkog knjigovodstva Kartica analitičkog konta

Glavna knjiga


Program GK prikuplja proknjižene sintetičke podatke iz drugih programa kao što su AK, MK, PK, SI, OS, RK, LD, FK, BL, KU. On sam nema nikakav unos i knjiženje knjigovodstvenih promena.

Osnovne karakteristike:

 • Kontni plan
 • Dinarska i devizna kartica
 • Bruto bilans
 • Zaključni list
 • Kreiranje naloga konta prihoda i rashoda
 • Kreiranje naloga za zatvaranje konta


Ažuriranje konta glavne knjige Pregled dnevnika prometa glavne knjige Bruto bilans finansijskog knjigovodstva

Materijalno knjigovodstvo


Program MK omogućuje unos i knjiženje prometa materijala, rezervnih delova i sitnog inventara u magacinima. Zalihe materijala se mogu voditi po prosečnim ili planskim cenama. Zavisno od vrste naloga za knjiženje sve promene se automatski knjiže i u neki od drugih programa kao što su AK, GK, PK, SI. Svi nalozi se unose sa istom univerzalnom formom za unos.

Osnovne karakteristike:

 • Katalog materijala
 • Magacini materijala
 • Vrste materijala
 • Tarife
 • Vrste naloga za knjiženje
 • Prijem, trebovanje, prodaja, faktura, interni prenos, materijal na doradi
 • Popis, višak/manjak/rashod
 • Kreiranje naloga neispravnih stanja


Ažuriranje naloga materijalnog knjigovodstva Pregled knjiženja naloga materijalnog knjigovodstva Pregled lager liste materijala

Pogonsko knjigovodstvo


Program PK omogućuje evidenciju troškova materijala po mestima troška, nosiocima troška i radnim nalozima. Podaci u program PK se automatski knjiže iz programa MK kroz naloge za trebovanje materijala.

Osnovne karakteristike:

 • Mesta troška
 • Nosioci troška
 • Radni nalozi
 • Vrste naloga za knjiženje


Ažuriranje radnih naloga Pregled troškova po radnim nalozima Prergled troškova materijala mesta troška

Sitan inventar


Program SI omogućuje evidenciju sitnog inventara u upotrebi po računopolagačima. Podaci u program SI se automatski knjiže iz programa MK kroz naloge za trebovanje sitnog inventara.

Osnovne karakteristike:

 • Računopolagači
 • Vrste naloga za knjiženje
 • Primopredaja
 • Popis, višak/manjak/rashod


Kartica računopolagača Pregled stanja sitnog inventara Ažuriranje primopredaje sitnog inventara

Osnovna sredstva


Program OS omogućuje unos i knjiženje prometa osnovnih sredstava. Sve promene se automatski knjiže u programe AK i GK.

Osnovne karakteristike:

 • Nomenklaturne, revalorizacione i amortizacione grupe
 • Grupe zaduženja i pojedinačna zaduženja
 • Lokacije
 • Osnovna sredstva
 • Vrste naloga za knjiženje
 • Prijem, prodaja, faktura, povećanje/smanjenje vrednosti, ustupanje, zamena
 • Knjigovodstvena i poreska amortizacija
 • Revalorizacija
 • Popis, višak/manjak/rashod


Ažuriranje osnovnih sredstava Ažuriranje naloga osnovnih sredstava Pregled predračuna amortizacije

Robno knjigovodstvo


Program RK omogućuje unos i knjiženje prometa robe i gotovih proizvoda u magacinima. Zalihe robe se mogu voditi po veleprodajnim, maloprodajnim ili planskim cenama. Zavisno od vrste naloga za knjiženje sve promene se automatski knjiže i u neki od drugih programa kao što su AK, GK, MK, OS. Svi nalozi se unose sa istom univerzalnom formom za unos.

Osnovne karakteristike:

 • Katalog robe
 • Magacini robe
 • Tarife i takse
 • Vrste naloga za knjiženje
 • Prijem (kalkulacija), trebovanje, prodaja, faktura, interni prenos, roba na doradi
 • Konsignacija
 • Komision
 • Nivelacija cena
 • Popis, višak/manjak/rashod
 • Kreiranje naloga neispravnih stanja


Ažuriranje naloga robnog knjigovodstva Pregled naloga robnog knjigovodstva Kartica robe

Prosto knjigovodstvo


Program PR omogućuje unos i knjiženje prometa robe u magacinima po sistemu prostog knjigovodstva (preduzetnici). Zalihe robe se vode po veleprodajnim, maloprodajnim ili planskim cenama. Sve promene se automatski knjiže u knjigu prihoda i rashoda, i knjigu prometa. Svi nalozi se unose sa istom univerzalnom formom za unos.

Osnovne karakteristike:

 • Katalog robe
 • Magacini robe
 • Tarife i takse
 • Vrste naloga za knjiženje
 • Prijem (kalkulacija), trebovanje, prodaja, faktura, interni prenos
 • Komision
 • Nivelacija cena
 • Popis, višak/manjak/rashod
 • Kreiranje naloga neispravnih stanja

Programom PR mogu se voditi sledeće poslovne knjige i evidencije:

 • Knjiga prihoda i rashoda
 • Knjiga prometa
 • Knjiga prometa paušalaca
 • Knjiga osnovnih sredstava
 • Dnevni promet ugostitelja
 • Promet proizvoda od plemenitih metala
 • Promet gotovih proizvoda
 • Isplaćena i vraćena komisiona roba
 • Dnevni prijem komisione robe
 • Dnevna isplaćena i vraćena komisiona roba


Ažuriranje knjige prihoda i rashoda Ažuriranje evidencije dnevnog prometa ugostitelja Ažuriranje evidencije dnevnog prijema komisione robe

Kadrovska evidencija


Program KE omogućuje evidenciju matičnih podataka radnika.

Osnovne karakteristike:

 • Mesta, državljanstva, nacionalnosti, krvne grupe, bračna stanja
 • Kvalifikacije, zanimanja, škole
 • Radna mesta, vrste radnih odnosa
 • Vrste isplata, banke, računi
 • Krsne slave, praznici
 • Kartoni radnika
 • Rešenja o odsustvu sa rada
 • Rešenja o godišnjem odmoru


Ažuriranje kadrovskih kartona radnika Lista radnika

Lični dohoci


Program LD omogućuje evidenciju prihoda radnika iz radnog odnosa (zarade) i van radnog odnosa (drugi prihodi). Kod zarada je moguće uraditi sledeće obračune:

 • Više akonatcija i razlika
 • Linearna ili prosečna isplata
 • Konačan obračun uz kumuliranje prethodnih isplata
 • Drugi poslovi (privremeno/povremeni poslovi, dopunski rad, volonterski rad i stručno osposobljavanje)
 • Plate u državnim organima i javnim službama
 • Zarade preduzetnika i penzionera
 • Zarade upućenih na rad u inostranstvo
 • Dodaci zarada
 • Prekovremeni rad i preraspodela radnog vremena
 • Primanja po osnovu korišćenja pogodnosti u privatne svrhe
 • Naknade zarada
 • Bolovanja
 • Porodiljsko bolovanje
 • Naknade invalida rada
 • Naknade troškova i druga primanja preko neoporezivog iznosa
 • Dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje
 • Doprinosi bez zarada
 • Umanjenje zarada u javnom sektoru
 • Olakšice
 • Nepuno radno vreme
 • Beneficirani radni staž
 • Krediti i odbici

Osnov cene rada može biti koeficijent radnika, radni sat ili radni mesec. Poseban koeficijent i cena rada mogu se definisati za svaku radnu jedinicu, organizacionu jedinicu, odeljenje ili grupu poslova. Tip cene rada može biti neto ili bruto.

Kod drugih prihoda je moguće uraditi sledeće obračune:

 • Prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine
 • Prihodi od kapitala
 • Ostali prihodi

Ostale karakteristike:

 • Vrste prihoda
 • Porezi i doprinosi
 • Privredna udruženja
 • Vrste obračuna
 • Vrste primanja
 • Radne liste
 • Obračunski listići
 • Liste za banke
 • Obrazac PPP-PD, kreiranje XML prijave
 • Obrasci RAD-1, M4, PPP-PO
 • Virmani
 • Kreiranje naloga za knjiženje u GK


Ažuriranje radnih lista Pregled zarada radnika Pregled obustava radnika za period

Fakture


Program FK omogućuje unos i knjiženje faktura.

Osnovne karakteristike:

 • Katalog robe
 • Tarife
 • Analitička konta
 • Vrste naloga za knjiženje
 • Kreiranje naloga za knjiženje u AK i GK


Ažuriranje naloga faktura

Knjige računa


Program KR omogućuje evidenciju knjige primljenih računa i knjige izdatih računa. Knjige se mogu ažurirati direktno ili se mogu automatski kreirati sa podacima iz programa MK, RK i FK.

Program automatski kreira obrazac PP-PDV i njegovu XML prijavu.


Ažuriranje knjige primljenih računa Ažuriranje knjige izdatih računa

Blagajna


Program BL omogućuje unos i knjiženje finansijskih promena na blagajni. Program štampa blagajnički dnevnik i priznanice o primljenim uplatama na blagajni.

Osnovne karakteristike:

 • Analitička konta
 • Vrste naloga za knjiženje
 • Kreiranje naloga za knjiženje u AK i GK


Ažuriranje naloga blagajne

Kamate


Program KM omogućuje obračun kamata po komfornoj metodi primenom revalorizacione i realne stope. Program je nezavisan od svih drugih programa i koristi se samostalno.

Osnovne karakteristike:

 • Vrste kamata
 • Kamatne stope

Kasa


Program KS omogućuje evidenciju prometa robe na kasi. Podržane su kase EI-Niš i Galeb. Roba se može preuzeti iz programa RK ili se može direktno unositi u program KS.

Osnovne karakteristike:

 • Katalog robe
 • Magacini robe
 • Tarife
 • Nivelacija cena
 • Popis, višak/manjak/rashod

Praćenje proizvodnje


Program PP omogućuje evidenciju toka proizvodnje gotovih proizvoda po radnim nalozima, kao i izvršenja proizvodnje po radnicima, mašinama i operacijama. Program se oslanja na programe RK, MK i PK.

Osnovne karakteristike:

 • Mašine
 • Operacije
 • Normativ operacija
 • Normativ materijala
 • Katalog robe
 • Radni nalozi


Ažuriranje naloga proizvodnje Ažuriranje izvršenja proizvodnje Pregled izvršenja proizvodnje po operaciji

Komunalne usluge


Program KU omogućuje evidenciju obračuna i utroška komunalnih usluga. Vrste kumunalnih usluga se mogu proizvoljno definisati, npr. grejanje, voda, kanalizacija, smeće, garaža, održavanje itd. Program omogućuje ažuriranje stanja merača usluga, štampanje faktura komitentima i obračuna građanima.

Osnovne karakteristike:

 • Vrste usluga
 • Cene usluga
 • Merači
 • Merni i obračunski periodi
 • Rejoni, ulice i zgrade
 • Korisnici
 • Kreiranje naloga za knjiženje u AK i GK


Ažuriranje korisnika komunalnih usluga Ažuriranje stanja merača Pregled utroška komunalnih usluga po zgradama

Glavni šifarnik


Program GS omogućuje evidenciju opštih šifarnika koje koriste svi programi iz POS-a.

Osnovne karakteristike:

 • Preduzeća
 • Delovi preduzeća
 • Radne jedinice
 • Organizacione jedinice
 • Odeljenja
 • Magacini
 • Fiskalni štampači
 • Kase
 • Korisnici