Eksploatacija hidroelektrane POS, BZR, EHE, PPR, Xbase++ alati Windows

EHE je integralni informacioni sistem koji omogućuje kompletnu evidenciju i obradu podataka iz eksploatacije hidroelektrane. EHE podržava dualni režim rada tj. sistem međunarodne hidroelektrane gde se paralelno ažuriraju i obrađuju podaci za dve države koje su vlasnice pojedinih celina (strana) hidroelekrane.

EHE se sastoji iz više programa koji su međusobno povezani i razmenjuju podatke.

Informacionim sistemom EHE moguće je dobiti veliki broj izveštaja, analiza i dijagrama. Svaki izveštaj moguće je izvesti u neki od popularnih formata: DOC, XLS, PDF, HTML, itd.

U svakom programu iz EHE-a na kraju svake kalendarske godine vrši se automatski prenos podataka iz prethodne godine u zbirnu arhivu, zatvaranje prethodne godine i formiranje početnog stanja za novu kalendarsku godinu. Sve podatke iz prethodnih godina u svakom trenutku je moguće dobiti kroz izveštaje iz arhive.


Eksploatacija hidroelektrane

Hidroenergetika

Program HE omogućuje unos i obradu hidroenergetskih podataka, tj. podataka o promenama vode u koritu reke i podataka o proizvodnji agregata. Na osnovu ovih podataka program generiše kompleksan hidroenergetski izveštaj za svaki hidroenergetski dan. Program takođe daje veliki broj dnevnih, mesečnih, godišnjih i višegodišnjih izveštaja, analiza i dijagrama.

Osnovne karakteristike:

Eksploatacija hidroelektrane - HE1 Eksploatacija hidroelektrane - HE2 Eksploatacija hidroelektrane - HE3 Eksploatacija hidroelektrane - HE4 Eksploatacija hidroelektrane - HE5 Eksploatacija hidroelektrane - HE6

Eksploatacija elektrane

Program EE omogućuje unos i obradu podataka o eksploataciji elektrane, tj. podataka o proizvodnji, pogonskim događajima, kvarovima i intervencijama na opremi. Na osnovu ovih podataka generiše se kompleksan izveštaj o eksploataciji elektrane za svaki hidroenergetski dan. Program takođe daje veliki broj dnevnih, mesečnih, godišnjih i višegodišnjih izveštaja, analiza i dijagrama.

Osnovne karakteristike:

Eksploatacija hidroelektrane - EE1 Eksploatacija hidroelektrane - EE2 Eksploatacija hidroelektrane - EE3 Eksploatacija hidroelektrane - EE4 Eksploatacija hidroelektrane - EE5 Eksploatacija hidroelektrane - EE6

Eksploatacija prevodnice

Program EP omogućuje unos i obradu podataka o eksploataciji brodske prevodnice, tj. podataka o prevođenju, kvarovima, intervencijama i radovima na opremi. Na osnovu ovih podataka generiše se kompleksan izveštaj o eksploataciji brodske prevodnice za svaki dan. Program takođe daje veliki broj dnevnih, mesečnih, godišnjih i višegodišnjih izveštaja.

Osnovne karakteristike:

Eksploatacija hidroelektrane - EP1 Eksploatacija hidroelektrane - EP2 Eksploatacija hidroelektrane - EP3 Eksploatacija hidroelektrane - EP4