Cenovnik proizvoda

POS BZR,EHE,PPR,Power biblioteke,DBM,DBA Windows

U donjim tabelama prikazane su cene naših proizvoda. Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Sve cene su fiksne nezavisno od veličine i složenosti preduzeća, obima poslovanja i broja poslovnih činilaca (zaposlenih, materijala, robe, osnovnih sredstava itd).

Za kupovinu većeg broja programa ne odobrava se nikakav popust na količinu. Za kupovinu pojedinog kompletnog informacionog sistema odobrava se popust od 10% na ukupnu vrednost svih njegovih modula.

Za agencije koje obrađuju podatke za više drugih preduzeća osnovna cena softvera se uvećava za 10% nezavisno od broja njihovih korisnika. Svi naši programi rade sa jedinstvenom, centralizovanom bazom podataka za sva preduzeća u sistemu, tj. ne kreira se posebna, nezavisna baza podataka za svako preduzeće. Na ovaj način postiže se brzina, efikasnost i jednostavnost u radu, uz potpuno očuvanje integriteta i bezbednosti podataka.

Kupovinom softvera dobija se licenca za korišćenja softvera, garancija i održavanje u trajanju od jedne godine. Posle prve godine održavanje softvera se naplaćuje na godišnjem nivou, unapred pre početka nove poslovne godine. Cena održavanja softvera je 30% od nabavne cene softvera.

Kupovinom softvera dobija se besplatna osnovna obuka za njegovo korišćenje. Instalacija i konfiguracija softvera izvodi se automatski korišćenjem instalacionog paketa koji korisnik dobija putem e-maila. Obuka i održavanje softvera se obavlja daljinski korišćenjem odgovarajućih programa za daljinsku komunikaciju (Team Viewer, Ammyy Admin, Skype).

Svi programi mogu da rade u lokalnoj ili udaljenoj računarskoj mreži sa neograničenim brojem korisnika tj. radnih stanica. Za rad u računarskoj mreži nije potreban server baze podataka.

Poslovni informacioni sistem

Analitičko knjigovodstvo
Glavna knjiga
52.000
Materijalno knjigovodstvo
Pogonsko knjigovodstvo
Sitan inventar
65.000
Osnovna sredstva 40.000
Robno knjigovodstvo 65.000
Prosto knjigovodstvo 65.000
Kadrovska evidencija 26.000
Lićni dohoci 105.000
Fakture 15.000
Knjige računa 26.000
Blagajna 20.000
Kamate 15.000
Praćenje proizvodnje 52.000
Komunalne usluge 65.000
Glavni šifarnik 7.000

Bezbednost i zdravlje na radu

Osposobljenost za rad 26.000
Radna mesta sa povećanim rizikom 20.000
Lekarski pregledi 78.000
Povrede na radu 65.000
Profesionalna oboljenja
Oboljenja u vezi sa radom
26.000
Radna sredina 40.000
Uređaji i oruđa za rad 52.000
Elektroizolaciona oprema 40.000
Sredstva zaštite 65.000
Evidencije 78.000
Glavni šifarnik 7.000

Eksploatacija hidrolektrane

Hidroenergetika E-mail
Eksploatacije elektrane E-mail
Eksploatacija prevodnice E-mail

Predmer i predračun radova

Predmer i predračun radova 26.000

Ostalo

Instalacija korisnika u mreži 7.000