Cenovnik proizvoda POS, BZR, EHE, PPR, Xbase++ alati Windows

U donjim tabelama prikazane su cene naših proizvoda. Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Sve cene su fiksne nezavisno od veličine i složenosti preduzeća, obima poslovanja i broja poslovnih činilaca (zaposlenih, materijala, robe, osnovnih sredstava, itd).

Svi naši programi rade sa jedinstvenom, centralizovanom bazom podataka za sva preduzeća u sistemu, tj. ne kreira se posebna, nezavisna baza podataka za svako preduzeće. Na ovaj način postiže se brzina, efikasnost i jednostavnost u radu, uz potpuno očuvanje integriteta i bezbednosti podataka.

Svi programi mogu da rade u lokalnoj ili udaljenoj računarskoj mreži sa neograničenim brojem korisnika tj. radnih stanica. Za rad u računarskoj mreži nije potreban server baze podataka.


Poslovni informacioni sistem

Analitičko knjigovodstvo
Glavna knjiga
24.000
Materijalno knjigovodstvo
Pogonsko knjigovodstvo
Sitan inventar
36.000
Osnovna sredstva 24.000
Robno knjigovodstvo 24.000
Prosto knjigovodstvo 36.000
Kadrovska evidencija
Lični dohoci
48.000
Drugi prihodi 12.000
Fakture 6.000
Knjige računa 6.000
Blagajna 6.000
Kamate 6.000
Praćenje proizvodnje 18.000
Komunalne usluge 24.000

Bezbednost i zdravlje na radu

Osposobljenost za rad 6.000
Radna mesta sa povećanim rizikom 6.000
Lekarski pregledi 36.000
Povrede na radu 24.000
Profesionalna oboljenja
Oboljenja u vezi sa radom
24.000
Radna sredina 24.000
Uređaji i oruđa za rad 24.000
Elektroizolaciona oprema 24.000
Sredstva zaštite 24.000
Evidencije 36.000

Eksploatacija hidrolektrane

Hidroenergetika E-mail
Eksploatacija elektrane E-mail
Eksploatacija prevodnice E-mail

Predmer i predračun radova

Predmer i predračun radova 18.000